Coach Corner

COACH CORNER 2: HYVÄ HARJOITUS

Kerron tässä artikkelissa omia ajatuksiani hyvästä pesäpalloharjoituksesta. Urheilijan kehittymisen perusyksikkö on hyvä päivä ja päivään kuuluu yleensä harjoitus. Kun useita peräkkäisiä hyviä päiviä tulee, päästään hyvään viikkoon. Lopulta hyvät päivät kertautuvat kuukaudeksi, vuodeksi ja koko uraksi.

 1. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Valmentajan on syytä suunnitella harjoitus hyvin. Kun harjoitukset on dokumentoitu huolella, auttaa se valmentajaa seuraamaan joukkueen ja yksittäisen pelaajan kehitystä. Koko seuraa ajatellen dokumentoinnista on hyötyä esimerkiksi uusia valmentajia rekryoidessa. Kaikkea ei tarvitse tehdä uudelleen. Kuvassa on Vuokatin yläkoululeirityksen harjoitussuunnitelma, jonka perustana oli perussyöttö.

Yksittäisen harjoituksen suunnitelmaa kannattaa laventaa viikko-, kuukausi- ja vuosisuunnitelmiksi. Toisessa kuvassa on esimerkki tyhjästä vuosisuunnitelmasta

2. Harjoituksella on oltava tavoite

Harjoituksen tavoite on oltava selkeä ja kerrottavissa pelaajille. Yksittäiset harjoitteet on palveltava tavoitetta ja tavoitteiden ydinasiat on opetettava pelaajille.

3. Johtamistyylit

Harjoituksen on oltava hyvin johdettu. Hyvin johdettu ei läheskään aina tarkoita, että harjoituksessa mennään ainoastaan komentotyylisesti valmentajan johdolla. Erilaisista johtamistyyleistä voit lukea lisää Coach Cornerin ensimmäisessä artikkelissa.

4. On pystyttävä reagoimaan

Aina kaikki ei mene minuutilleen harjoitussuunnitelman mukaan. Tarvittaessa on reagoitava. Jokin asia ei esimerkiksi joko suju tai on loksahtamassa kohdilleen. Valmentajan reagointikyvyllä onkin merkitystä harjoituksen läpiviemisessä.

5. Palautteen anto

Valmentajan on osattava antaa palautetta paitsi joukkue- myös yksilötasolla. Liian usein näemme harjoituksia, jossa palaute on epätarkkaa joukkuetason palautetta. Jos valmentaja on yksin harjoitustilanteessa ja pelaajia on pitkälle toistakymmentä, on vaikea valmentaa yksilölähtöisesti koko joukkuetta. On tehtävä valintoja: tänään valmennan vaikkapa noita kolmea pelaajaa.

6. Ilmapiiri on myönteinen

Ilmapiirin merkitystä ei parane väheksyä. Valmentajan kannattaa tunnistaa ilmapiirin edistäjät ja sen myrkyttäjät. Ilmapiirin edistäjille kannattaa antaa tilaa ja aikaa luoda harjoituksesta mielekäs.

COACH CORNER 1: ERILAISET JOHTAMISTYYLIT

Hyvä pesäpalloharjoitus on hyvin johdettu. Hyvin johdettu ei suinkaan tarkoita sitä, että valmentaja pelkästään komentotyylisesti johtaa harjoituksia, vaan osaa tarvittaessa käyttää erilaisia johtamistyylejä.

Mosstonin johtamistyylien spektriin kuuluvat seuraavat tyylit:

KOMENTOTYYLINEN VALMENNUS

TARKOITUS

Valmentaja valmentaa valmennettavat suorittamaan tehtävät täsmällisesti ja nopeasti valmentajan päätöksen mukaan

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLI

 • Valmentaja antaa samat tehtävät kaikille valmennettaville
 • Valmentaja päättää valmennettavan asian, ohjaa toteutuksen ja antaa palautteen
 • Valmennettava kuuntelee ja toteuttaa annetun tehtävän siten kuten Valmentaja sanoo – liike aloitetaan, suoritetaan ja lopetetaan valmentajan komennon mukaan
 • Komennon voi korvata jollakin soittimella tai musiikilla – liike suoritetaan annetun rytmin mukaan
 • Tyypillinen esimerkki tällaisesta on alkulämmittely, jossa kaikki tekevät samat suoritukset samassa tempossa

KÄYTTÖTILANTEITA

Harjoitus tapahtuu yhtäaikaisesti

Pyritään tehokkuuteen

Valmennetaan uutta taitoa

Valmennusaihe kaikille sama

TEHTÄVÄVALMENNUS 

TARKOITUS

Antaa valmennettaville aikaa työskennellä itsenäisesti

Valmennettavat saavat henkilökohtaista palautetta

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja selittää tehtävät ja kuvaa ne tarkasti – ohjeet voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti, voidaan käyttää myös ns. tehtäväkortteja
 • Valmentaja tarkkailee suorituksia ja antaa palautetta
 • Valmennettavat harjoittelevat annettua tehtävää päättäen itse suoritustahdin ja tehtävien suoritusnopeuden ja -järjestyksen
 • Valmennettavat voivat suorittaa tehtävän yksin tai ryhmissä
 • Valmennettavat oppivat itsenäisempään harjoitteluun

KÄYTTÖTILANTEITA

Pääasiallisin valmennustapa?

Uusien taitojen omaksuminen, parantaminen ja hiominen

Opittujen taitojen säilyttäminen

Käytetään paljon motoristen taitojen opettamisessa

Valmentaja voi keskittyä valmennettavien arviointiin

Valmentaja- ja valmennettavakeskeisyyden mukaan harjoittaminen luokitellaan mekaaniseksi tai soveltavaksi ja luovaksi

PARIOHJAUS

TARKOITUS

Sosiaalinen vuorovaikutus

Välitön palaute

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja valitsee suoritettavat liikkeet ja antaa myös tehtäväkortteja, joissa on kuvaus suoritettavasta liikkeestä ja tarkkailukohdista, joihin oppilaan tulee kiinnittää huomiota
 • Valmennettavat toimivat pareittain; toinen oppilas suorittaa ja toinen tarkkailee, ohjaa ja antaa palautetta
 • Tarkkailija vertaa parinsa suoritusta kriteereihin ja antaa palautetta
 • Valmentajan tehtävänä oh huolehtia, että parin ohjaus ja palautteenanto toimivat asianmukaisesti
 • Tarvittaessa valmentaja opettaa ohjaavalle valmennettavalle suorituksen ohjaamista ja palautteen antoa

KÄYTTÖTILANTEITA

Sosiaalinen kanssakäyminen tavoitteena

ITSEARVIOINTI

TARKOITUS

Oppia työskentelemään yksin

Oppia arvioimaan omaa suoritustaan

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja valitsee mitä liikuntasuoritusta harjoitellaan ja voi myös valmistaa tehtäväkortteja, joista käy ilmi mihin oppilaan tulee kiinnittää huomiota ja mitä arvioida omasta suorituksestaan
 • Valmentajan tehtävä on ohjata valmennettavaa arvioimaan omaa suoritustaan
 • Valmentajan tehtävä ei ole arvioida valmennettavan suoritusta
 • Valmentaja johdattelee valmennettavaa kertomaan itsearviointinsa tuloksen valmentajalle
 • Valmennettava arvioi omaa suoritustaan kriteereihin ja korjaa mahdolliset virheet

KÄYTTÖTILANTEITA

Opetetaan taitoja, joissa palaute on jo suorituksessa itsessään

Käytössä esim. video

ERIYTYVÄ VALMENNUS

TARKOITUS

Saada jokainen valmennettava osallistumaan toimintaan edellytystensä mukaisesti – eriyttäminen

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja suunnittelee tasaisesti vaikeutuvia tehtäväsarjoja tai samaan tehtävään eritasoisia vaihtoehtoja
 • Valmennettava valitsee kyvyilleen ja taidoilleen sopivia tehtäviä

KÄYTTÖTILANTEITA

Halutaan turvata jokaisen valmennettavan onnistunut tehtävän suorittaminen

OHJATTU OIVALTAMINEN

TARKOITUS

Johdonmukaisen ajattelun kehittäminen

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja valitsee valmennussisällön siten, että tehtäväannossa lopullinen tavoitetila jää avoimeksi
 • Valmennettavien tehtävänä on keksiä valmennettavan aiheen sisältöratkaisu (esim. miten tehdään 1-3-tilanteen karvaus) Valmentaja ei selitä sitä, vaan tekee kysymyksiä tai antaa vihjeitä ratkaisun löytämiseksi.
 • Tehtävien tulee olla luonteeltaan sellaisia, että niihin on löydettävissä oikea ratkaisu
 • Valmentaja johdattelee valmennettavaa tiettyyn ennalta määrättyyn tavoitteeseen
 • Valmennettavat paneutuvat vastausten etsimiseen ja pyrkivät oivaltamaan sen

KÄYTTÖTILANTEITA

Halutaan, että valmennettava itse miettii, miten annettuun tavoitteeseen päästään

ONGELMANRATKAISU

TARKOITUS

Valmennettavat pyrkivät itsenäisesti löytämään ratkaisun annettuun tehtävään

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja tarkkailee ja antaa valmennettavien rauhassa ratkaista ongelman (esim. tasapainon ylläpitämiseen liittyvät lainalaisuudet erialisten asentojen avulla)
 • Lopuksi valmennettavat arvioivat onko ratkaisu ollut pätevä, tässä valmentaja voi olla apuna
 • Valmentaja välittää tehtävän valmennettaville kirjallisesti tai suullisesti ja odottaa vastausten tuottamista

KÄYTTÖTILANTEITA

Korostetaan toisten ratkaisujen ja ajatusten hyväksymistä

ERILAISTEN RATKAISUJEN TUOTTAMINEN

TARKOITUS

Valmennettavat pyrkivät löytämään erilaisia ratkaisumalleja

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmentaja antaa oppilailleen sellaisen tehtävän, joka sallii erilaisia ratkaisumahdollisuuksia
 • Tehtävän voi ratkaista monella eri tavoin (esim. ennen syöttöä pallon täytyy käydä kaikkien ulkopelaajien kautta)

KÄYTTÖTILANTEITA

Korostetaan toisten ratkaisujen ja ajatusten hyväksymistä

YKSILÖLLINEN VALMENNUSOHJELMA

TARKOITUS

Laajempien tehtävien luova ja itsenäinen ratkaiseminen

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmennettava valitsee itse valmennussisällön ja valmennusmenetelmän
 • Valmennettava päättää, miten hän käyttää valmentajan asiantuntemusta, kun hän pyrkii saavuttamaan tavoitteensa
 • Valmentaja on urheilijan valitsemia sisältöjä tukeva asiantuntija

KÄYTTÖTILANTEITA

Mahdollisuus kykyjen mukaiseen työskentelyyn

ITSEOPETUS

TARKOITUS

Itseopiskelu

VALMENTAJAN JA VALMENNETTAVIEN ROOLIT

 • Valmennettava tekee kaikki päätökset koskien valmennus-kehittymisprosessia
 • Valmennettava asettaa itselleen tavoitteita, valitsee valmennussisältöjä, valmennusmenetelmiä ja arvioi itse onko tavoite saavutettu
 • Valmentaja on valmennettavan käytettävissä ja hän varmistaa, että kaikki näkökohdat on otettu huomioon
 • Valmentaja on urheilijan mentori, joka tarkastelee kokonaisuutta

KÄYTTÖTILANTEITA

Mahdollisuus kykyjen mukaiseen työskentelyyn